• Instagram

Värske tööpakkumine Fruit Xpressist

Fruit Xpress OÜ-s on palju erinevaid tööpakkumisi nii laos kui ka kontoris. Ootame Sind tööle, kui Sulle meeldib pidev areng, nooruslik meeskond ja kliendikeskne mõtteviis. Tutvu meie tööpakkumistega CV Keskuses. 
Saada oma CV meile aadressile personal@fruitxpress.ee

Privaatsusteavitus tööle kandideerijatele või praktikantide kandidaatidele

1. Üldsätted

1.1.    Isikuandmete kaitse on Fruit Xpress OÜ (edaspidi ka „Fruit Xpress“ või „Vastutav töötleja“) jaoks prioriteet. Käesolevas privaatsusteavituses kirjeldatakse, kuidas ja miks Fruit Xpress Isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Isikuandmed (Edaspidi „Isikuandmed“ või „Andmed“) on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Võtke aega selle privaatsusteavituse lugemiseks ja võtke julgelt ühendust Fruit Xpressiga, kui tekib privaatsusteavitust puudutavaid küsimusi või ettepanekuid.

1.2.    Andmesubjektid, kelle Isikuandmeid Fruit Xpress töötleb, on Fruit Xpressi tööle kandideerijad ja praktikale kandideerija (edaspidi „Andmesubjektid“ või „Andmesubjekt“).

1.3.    Isikuandmete Vastutav töötleja on Fruit Xpress OÜ, aadress: Niidu tee 1 Loo alevik, Jõelähtme vald Harjumaa 74201, e-posti aadress: info@fruitxpress.ee. Juhul, kui Andmesubjektil on küsimusi selle kohta, kuidas Vastutav töötleja tema Isikuandmeid töötleb, saab ühendust võtta järgmiste kontaktandmete abil: andmekaitse@fruitxpress.ee.

1.4.    Isikuandmete töötlemisel järgib Vastutav töötleja kohalduvatest andmekaitsealastest õigusaktidest, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „Üldmäärus“) tulenevaid nõudeid.

1.5.    Tagamaks, et Fruit Xpressi käsutuses on pidevalt õiged ja täpsed Isikuandmed, on Andmesubjekt kohustatud Fruit Xpressi viivitamata teavitama kõikidest oma Isikuandmete muudatustest.

1.6.    Fruit Xpress palub, et Andmesubjekt kinnitaks, et ta on käesoleva privaatsusteavitusega tutvunud ja nõustub selles kirjeldatud tingimustega.

2.  Isikuandmete liigid, töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

2.1.    Üldjuhul kogub Fruit Xpress Isikuandmeid otse Andmesubjektidelt. 

2.2.    Fruit Xpress ei töötle Andmesubjektide Isikuandmeid automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

2.3.    Fruit Xpress töötleb Andmesubjektide Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

a)      Fruit Xpressi tööle kandideerijatega tutvumine

Isikuandmed, mida Vastutav töötleja kogub Andmesubjektidelt, on järgmised:

 • isiku tuvastamise andmed, nt nimi, isikukood;
 • isiku CV tööle kandideerimiseks;
 • isiku motivatsioonikiri ja/või kaaskiri;
 • kontaktandmed, nt e-posti aadress ja telefoni number;
 • haridus;
 • lõpetatud kool;
 • elukoht;
 • e-kirjavahetus seoses tööle kandideerimisega;
 • andmed seoses soovitajaga.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b.

b)       Fruit Xpressi praktikale kandideerijatega tutvumine

Isikuandmed, mida Vastutav töötleja kogub Andmesubjektidelt, on järgmised:

 • isiku tuvastamise andmed, nt nimi, isikukood;
 • isiku CV praktikale kandideerimiseks;
 • isiku motivatsioonikiri ja/või kaaskiri;
 • ülevaade läbitud õppeainetest, õppetulemustest ja/või muud õppeasutuse poolt antud ja/või nõutud dokumendid;
  • kontaktandmed, nt e-posti aadress ja telefoni number;
  • haridus;
  • lõpetatud kool;
  • elukoht;
  • e-kirjavahetuse seoses praktikale kandideerimisega;
  • andmed seoses soovitajaga.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b.

c)       töölepingu, käsundus- ja muude lepingute sõlmimine ja täitmine, Andmesubjektide Isikuandmete keskne haldamine, Andmesubjektide töödistsipliini jälgimine, koolituste planeerimine, palgaarvestus, motivatsiooni- ja soodustussüsteemide väljatöötamine, personalijuhtimine.  

 • Isikuandmed, mida Vastutav töötleja kogub Andmesubjektidelt, on järgmised:
 • isiku tuvastamise andmed, nt nimi, isikukood;
 • laste sünniajad;
 • elukoht;
 • kontaktandmed, nt e-posti aadress ja telefoni number;
 • Andmesubjekti kontaktisiku andmed;
 • haridus;
 • lõpetatud kool;
 • riiete suuruste numbrid;
 • jalanumber;
 • auto number;
 • pangakonto number.
 • Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b.

2.4.    Kui Andmesubjekt esitab ise soovitaja andmed Fuit Xpressile, siis peab Andmesubjekt võtma soovitajalt eelnevalt Üldmäärusega kooskõlas oleva nõusoleku. Andmesubjekt on kohustatud esitama Fruit Xpressi nõudmisel vastava nõusoleku Fruit Xpressile või Fruit Xpressi poolt nimetatud kolmandale isikule.

2.5.    Kui Andmesubjekt ei ole esitatud dokumentides soovitajatele viidanud ja kui Fruit Xpress soovib kontakteeruda Andmesubjekti eelmiste tööandjatega ja/või haridusasutuse või muu kolmanda isikuga ning vastavat kohustus ei tulene õigusaktist, siis on Fuit Xpress kohustatud küsima Andmesubjektilt Üldmäärusega kooskõlas nõusoleku, mis oleks vastava andmetöötluse aluseks.

2.6.    Peale töölepingu või praktikalepingu või lepingu (nt käsund vms) sõlmimist võib Fruit Xpress töödelda lisaks käesolevas Privaatsusteavituse punktis 2 sätestatud Isikuandmetele ja eesmärkidele ka muid Isikuandmeid ja muudel eesmärkidel kui käesolevas Privaatsusteavituses sätestatud.

2.7.    Kui tööle või praktikale kandideerijaga sõlmitakse vastav leping, siis tutvustab Fruit Xpress peale töölepingu või praktikalepingu või muu lepingu (nt käsund vms) sõlmimist Fruit Xpressi töötajatele kohalduvat privaatsusteavitust ja muid asjakohased teavitusi, juhiseid ja dokumente.

3. Isikuandmete avaldamine

3.1.    Fruit Xpress avaldab Isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma Andmesubjekti eelneva nõusolekuta üksnes juhul, kui see on sätestatud käesolevates privaatsuspõhimõtetes või seaduses. Fruit Xpress ei müü, rendi ega vaheta Andmesubjekti Isikuandmeid. Juriidilise kohustuse täitmiseks, lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel taotleja soovil, samuti taotleja nõusolekul või Fruit Xpressi õigustatud huvi korral võib Fruit Xpress edastada Isikuandmeid järgmistele isikutele:

3.1.1.Fruit Xpressi töötajatele;

3.1.2.volitatud töötlejatele ehk Fruit Xpressi nõustajatele (eelkõige värbamisspetsialistid, advokaadid, konsultandid, audiitorid, raamatupidajad);

3.1.3.Fruit Xpressi teenuseosutajatele/alltöövõtjatele nagu andmebaasidele tehnilise või IT-toe pakkujad;

3.1.4.taksofirmadele, reisifirmadele, ürituste korraldajatele jms sarnastele ettevõtetele;

3.1.5.muudele koostööpartneritele;

3.1.6.järelevalveasutustele või muudele avaliku sektori asutustele.

4. Andmesubjekti õigused

4.1.    Andmesubjektil on järgmised õigused, arvestades kohaldatavatest andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevaid piiranguid:

4.1.1.õigus tutvuda tema kohta käivate Isikuandmetega;

4.1.2.õigus Isikuandmete parandamisele;

4.1.3.õigus Isikuandmete kustutamisele;

4.1.4.õigus Isikuandmete ülekandmisele;

4.1.5.õigus, et Andmesubjekti osas ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes Isikuandmete automatiseeritud töötlusel;

4.1.6.Õigus vaielda vastu Fruit Xpressi või kolmanda isiku poolsele Andmesubjekti Isikuandmete töötlemisele ja/või nõuda Isikuandmete töötlemise piiramist, kui Andmesubjektil tekib kahtlus, et tema Andmeid töödeldakse õigustamatult;

4.1.7.õigus võtta tagasi Fruit Xpressi Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek (juhul, kui Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Andmesubjekti nõusolek).

4.2.    Kui Andmesubjekt soovib kasutada nimetatud õigusi, palub Fruit Xpress võtta ühendust aadressil andmekaitse@fruitxpress.ee.

4.3.    Kui Andmesubjekt soovib teostada nimetatud õigusi, peab Fruit Xpress Andmesubjekti taotlusele vastama viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Vajadusel võib seda ajavahemiku pikendada kuni 2 kuu võrra, arvestades taotluse keerukust ja hulka.

4.4.    Andmesubjektil on juhul, kui ta leiab, et Vastutav töötleja on rikkunud Isikuandmete töötlemise nõudeid, õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kelle kontaktandmed on leitavad järgmisel veebilehel: http://www.aki.ee/.

5. Isikuandmete turvalisus

5.1.    Isikuandmete turvaline säilitamine on Fruit Xpressi kõrgeim prioriteet. Fruit Xpress püüab teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Fruit Xpress kaitseb Isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagab Isikuandmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

5.2.    Fruit Xpress ei töötle Isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ning ei edasta neid riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Fruit Xpress kasutab Begin OÜ tarkvara töötajate tööaegade registreerimiseks ning kontrollimiseks väljaspool Harjumaa kontorit ning ladu. Begin OÜ privaatsuspoliitka alusel võib Begin OÜ edastada Isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda, rakendades seda tehes Üldmääruses ettenähtud kaitsemeetmeid.

5.3.    Fruit Xpress rakendab Andmesubjekti Isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või õigusvastase hävitamise või juhusliku kadumise, muutmise, loata avaldamise või juurdepääsu ja igasuguse õigusvastase töötlemise eest asjakohaseid korralduslikke, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid.

6. Isikuandmete säilitamine

6.1.    Fruit Xpress säilitab Isikuandmeid üksnes nii kaua, kuni see on vajalik Isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Eelduslikult on selleks 14 kuud alates kandideerimise tulemuste avaldamisest.

6.2.    Kui Fruit Xpress Isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutatakse Isikuandmed. Fruit Xpress võib jätkata kõnesolevate Isikuandmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.

6.3.    Kui mittevalituks osutunud kandidaat annab selleks eraldi nõusoleku, võib Fruit Xpress Andmesubjekti andmeid kasutada tööpakkumiste tegemiseks tulevikus. Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitatakse Fruit Xpressi õigustatud huvi alusel ka võimalike õigusvaidluste lahendamise eesmärgil. Mõlemal juhul säilitatakse mittevalituks osutunud kandidaadi kandideerimisdokumente 14 kuud alates äraütlevast otsusest.

7. Privaatsusteavituse muudatused

7.1.    Vastutav töötleja võib käesolevas privaatsusteavituses muudatusi teha. Kui Vastutav töötleja seda teeb, avaldatakse ajakohastatud teavituse siinsamas koos uue versiooni kuupäevaga. Privaatsusteavituse olulistest sisulistest muudatustest võib Fruit Xpress enne nende jõustumist teavitada Andmesubjekti e-posti teel.

8. Kontaktandmed

8.1.    Andmesubjekti tagasiside, arvamused ja ettepanekud on Fruit Xpressile olulised. Küsimuste või teadete korral palun võtta ühendust aadressil andmekaitse@fruitxpress.ee.

8.2.    Suhtlus Andmesubjekti ja Vastutava töötleja vahel on konfidentsiaalne. Fruit Xpress püüab lahendada kõik kaebused ja probleemid kiiresti ja korrektselt.

Viimati uuendatud 30.06.2023.