• Instagram

Isikuandmete töötlemine Fruit Xpressis

Privaatsuspoliitika 

  

       1. Üldine

1.1   Käesolev dokument on ettevõtte Fruit Xpress OÜ (edaspidi „Fruit Xpress“, „Vastutav töötleja“) privaatsuspoliitika (edaspidi „Privaatsuspoliitika“), mis kirjeldab, kuidas Fruit Xpress töötleb enda käes olevaid klientide ja muude andmesubjektide (edaspidi ,,Andmesubjekt“, ,,Klient“) isikuandmeid oma veebilehel (edaspidi ,,Veebileht“) ja veebipoes (edaspidi „Veebipood“).

1.2   Käesoleva Privaatsuspoliitika tähenduses on isikuandmed (edaspidi ,,Isikuandmed“) Andmesubjektiga seotud mistahes teave, mida saab kasutada kas otseselt või kaudselt isiku tuvastamiseks.

1.3   Kliendi rahulolu on Fruit Xpressi suurim prioriteet. Parema klienditeeninduse tagamiseks ja kõikide lepinguliste suhete ja juriidiliste kohustuste täitmiseks töötleb Fruit Xpress Klientide Isikuandmeid vastavalt käesolevas Privaatsuspoliitikas ja kohaldatavates andmekaitsealastes õigusaktides sätestatud põhimõtetele. Eelkõige lähtub Fruit Xpress Isikuandmete töötlemisel Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruses (EL) 2016/679 (edaspidi „GDPR“) sätestatud kohustustest.

1.4   Veebipoe kasutajaks olev Andmesubjekt peab käesoleva Privaatsuspoliitikaga tutvuma ning kinnitama, et ta on sellega tutvunud.

       2. Vastutav töötleja

2.1. Andmesubjekti Isikuandmete Vastutav töötleja on Fruit Xpress OÜ, registrikood 11471375, aadress Niidu tee 1, Loo, Jõelähtme vald, Harjumaa, 74201.

2.2. Kontaktandmed Vastutava töötlejaga ühenduse võtmiseks: telefon 655 2786, e-post: pood@fruitxpress.ee.

       3. Isikuandmete volitatud töötlejad

3.1. Selleks, et Kliente edukalt teenindada, kaasab Fruit Xpress teatud juhtudel enda tegevusse Isikuandmete volitatud töötlejaid. Isikuandmete volitatud töötlejateks on Fruit Xpressi nõustajad ning ettevõtted, kes osutavad Fruit Xpressile erinevaid teenuseid, mis toetavad Fruit Xpressi äritegevust (näiteks ettevõtted, kes osutavad IT teenust), samuti muud koostööpartnerid (sh Maksekeskus AS, kellele edastatakse maksete teostamiseks vajalikud isikuandmed), kes töötlevad isikuandmeid meie seatud eesmärkide saavutamiseks, Fruit Xpress’lt saadud juhiste alusel.

       4. Isikuandmete vastuvõtjad

4.1. Teatud juhtudel, eelkõige juhul, kui see on nõutav vastavalt kohalduvatele õigusaktidele, peab Fruit Xpress edastama andmesubjekti isikuandmeid ametiasutustele, sealhulgas tulenevalt maksualastest ja sotsiaalkindlustusega seonduvates õigusaktidest. Fruit Xpress edastab andmesubjekti isikuandmeid vastuvõtjatele, järgides sealjuures GDPR-is ettenähtud isikuandmete töötlemise üldpõhimõtteid. Samuti järgib Fruit Xpress isikuandmete edastamisel vastuvõtjatele ka kõiki GDPR-is ja muudes andmekaitsealastes õigusaktides ettenähtud kohustusi.

       5. Töödeldavate Isikuandmete liigid

5.1. Fruit Xpress töötleb järgmisi Isikuandmeid:

5.1.1.       nimi ja perekonnanimi;

5.1.2.       aadress, telefoninumber, e-posti aadress;

5.1.3.       pangakonto number;

5.1.4.       kaupade ja teenuste maksumus ja maksetega seotud andmed ehk ostuajalugu (ostu kuupäev, kaup, kogus, kliendi andmed);

5.1.5.       Veebipoe kasutaja IP-aadress või teised võrguidentifikaatorid;

5.1.6.       klienditoe andmed.

        6. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

6.1. Fruit Xpress töötleb Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

6.1.1.       Kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on siin GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f (Vastutava töötleja õigustatud huvi osutada Klientidele teenust);

6.1.2.       ostetud kaupade ja teenuste ülevaate koostamiseks ning kliendieelistuste analüüsimiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f (Vastutava töötleja õigustatud huvi enda müügitegevuse edendamiseks);

6.1.3.       turundustegevuste jaoks, sealhulgas otseturunduse tegemiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f (otseturunduse ettevalmistamine, Vastutava töötleja õigustatud huvi enda müügitegevuse edendamiseks), artikkel 6 lg 1 punkt a (otseturunduse saatmine) või muu seaduses sätestatud alus;

6.1.4.       kliendile maksete tagastamiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on GDPR artikkel 6 lg 1 punkt b;

6.1.5.       Fruit Xpressile seadusest tulenevate juriidiliste kohustuste täitmiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on
GDPR artikkel 6 lg 1 punkt c;

6.1.6.       kaupade ja teenuste osutamisega seonduvate küsimuste lahendamiseks ehk klienditoe pakkumiseks, sh Askly LLC teenustega klienditoe pakkumiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f (Vastutava töötleja õigustatud huvi vastata Andmesubjekti päringutele);

6.1.7.       Veebipoe kui infoühiskonna teenuse osutamiseks ning veebikasutusstatistika tegemiseks. Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on GDPR artikkel 6 lg 1 punkt f (Vastutava töötleja õigustatud huvi enda toodete parendamiseks ja teenuse pakkumiseks).

         7. Küpsiste kasutamine

7.1. Fruit Xpressi Veebilehe ja Veebipoe toimimiseks ja teenuse osutamiseks kasutatakse Veebilehel küpsiseid.  

7.2. Fruit Xpress kasutab küpsiseid järgmistel eesmärkidel:

7.2.1.       oluliste teenuste osutamiseks ja Veebipoe kasutamiseks. Nimetatud küpsised teevad Veebilehe kasutamise, nagu navigatsiooni ja turvalistele aladele pääsemise, võimalikuks.

7.2.1.1.  Kui Andmesubjekt nende küpsistega ei nõustu, siis ei pruugi Veebilehe teenused olla kättesaadavad (näiteks ei pääse meie Veebilehe turvalistele aladele või ei ole veebimaksete tegemise võimlaused kättesaadavad);

7.2.1.2.  Käesolevad küpsised ei kogu Andmesubjekti kohta andmeid, mida oleks võimalik kasutada turunduslikel eesmärkidel või Andmesubjekti poolt internetis külastatud kohtade meeles pidamiseks.

7.2.2.       statistika kogumiseks, st kuidas Andmesubjektid Veebilehel käituvad, kogudes ja salvestades Isikuandmeid anonüümselt (nt Google Analytics);

7.2.3.       reklaami tegevuseks, et jälgida Andmesubjekti tegevust kogu Veebilehel eesmärgiga näidata Andmesubjektile tema huvidele vastavaid reklaame.

7.3.  Andmesubjektil on Veebilehe esmakordsel külastusel võimalik määrata, kas ta lubab küpsiseid või mitte;

7.4. Küpsiste seadeid on võimalik muuta enda brauserist, lisainfo saamiseks külastada Veebilehte www.allaboutcookies.org

7.5. Fruit Xpressi Veebipoodi ei ole võimalik kasutada ilma oluliste küpsisteta, millised on vajalikud turvanõuete tagamiseks või teenuse osutamiseks.

7.6. Küpsiste kasutamise kohta lisainfo saamiseks saab võtta Fruit Xpressiga ühendust e-posti aadressil pood@fruitxpress.ee

        8.  Andmesubjekti õigused

8.1. Andmesubjektil on järgmised õigused, arvestades kohaldatavatest andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevaid piiranguid:

8.1.1.       õigus tutvuda tema kohta käivate Isikuandmetega;

8.1.1.1.  Isikuandmetega saab tutvuda Veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab tutvuda Isikuandmetega klinditoe vahendusel;

8.1.2.       õigus Isikuandmete parandamisele;

8.1.2.1.  Isikuandmeid saab parandada Veebipoe kasutajaprofiilis. Kui ost on sooritatud ilma kasutajakontota, siis saab Isikuandmeid parandada klinditoe vahendusel;

8.1.3.       õigus Isikuandmete kustutamisele;

8.1.3.1.  Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Kustutamistaotlusele vastatakse mitte hiljem kui ühe kuu jooksul ning täpsustakse Isikuandmete kustutamise perioodi.

8.1.3.2.  Fruit Xpressi Veebipoe püsikliendi konto kustutamiseks tuleb samuti võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Taotluse rahuldamiseks võib kuluda kuni üks kuu.

8.1.4.       õigus Isikuandmete ülekandmisele;

8.1.4.1.  E-posti teel esitatud Isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt ühe kuu jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab Isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

8.1.5.       õigus, et Andmesubjekti osas ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes Isikuandmete automatiseeritud töötlusel;

8.1.6.       õigus võtta tagasi Fruit Xpressile Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek (juhul, kui Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Andmesubjekti nõusolek).

8.1.6.1.  Nõusoleku saab tagasi võtta teavitades sellest Fruit Xpressi kliendituge e-posti aadressil pood@fruitxpress.ee.

8.2. Kui Fruit Xpress töötleb Isikuandmeid otseturunduse eesmärkidel, on Andmesubjektil igal ajal õigus esitada vastuväiteid temaga seotud Isikuandmete töötlemisele seoses sellise turundusega, mis hõlmab igal ajal ja tasuta profileerimist vastava otseturundusega seotud ulatuses.

8.2.1.       Kui Andmesubjekt ei soovi saada otseturustusteateid, siis tuleb valida e-kirja jaluses vastav viide või võtta ühendust klienditoega.

8.2.2.       Kui Andmesubjekt esitab vastuväiteid Isikuandmete töötlemisele otseturunduse eesmärkidel, siis Fruit Xpress Isikuandmeid sellistel eesmärkidel enam ei töötle. Sellisel juhul lõpetab Fruit Xpress Isikuandmete töötlemise turunduseesmärkidel, kuid ei pruugi töötlemist lõpetada muudel eesmärkidel, juhul, kui Fruit Xpressil on selleks sobiv õiguslik alus.

8.3. Kõikidel Andmesubjektidel on õigus pöörduda kaebusega andmekaitsealase järelevalveasutuse poole juhul, kui Andmesubjekt leiab, et Fruit Xpress rikub tema Isikuandmete töötlemisel kohaldatavaid andmekaitsealaseid õigusakte.

8.4. Juhul, kui Isikuandmete töötlemine põhineb Andmesubjekti nõusolekul, on Andmesubjektil õigus oma nõusolek igal ajal tagasi võtta. Nõusoleku tagasi võtmine ei mõjuta enne nõusoleku tagasi võtmist teostatud töötlemise seaduslikkust. Andmesubjekti teavitatakse sellest enne nõusoleku andmist. Fruit Xpress lõpetab Isikuandmete töötlemise, kui töötlemise ainsaks aluseks on nõusolek. Kui Isikuandmete töötlemiseks on muu(d) õiguslik(ud) alus(ed) (nt Andmesubjektiga sõlmitud leping, õigustatud huvi), võib töötlemist jätkata muul vastaval õiguslikul alusel.

          9. Isikuandmete turvalisus ja edastamine kolmandatesse riikidesse

9.1. Fruit Xpress hoiab kõik temale avaldatud Isikuandmed rangelt konfidentsiaalsena ja kaitseb Isikuandmeid ebaseaduslikult kolmandate isikute kätte sattumise eest.

9.2. Fruit Xpress rakendab Isikuandmete kaitsmiseks asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis võtavad arvesse Isikuandmete töötlemise laadi, ulatust, konteksti ja eesmärke ning ohtu füüsilise isiku õigustele ja vabadustele.

9.3.  Isikuandmeid hoitakse Eesti serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil. Isikuandmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks ning USA ettevõtetele. Juhul, kui Fruit Xpress edastab isikuandmeid USA-sse või mõnda teise riiki, mis asub Euroopa Majanduspiirkonnast väljaspool, rakendab Fruit Xpress asjakohaseid kaitsemeetmeid, sõlmides isikuandmete importijaga andmete edastamise lepingu.

9.4. Fruit Xpress edastab Isikuandmeid järgmistele osapooltele:

9.4.1.       Veebipoe klienditoele ostude ja ostuajaloo haldamiseks ja kliendiprobleemide lahendamiseks;

9.4.1.1.  Isikuandmete edastamine Veebipoe volitatud töötlejatele (nt väljaspool Tallinna transporditeenuse pakkuja või andmemajutus) toimub Veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejad on kohustatud tagama Isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed.

9.4.2.       Kaupa tarnivale kullerile (Fruit Xpressi töötajale) edastatakse Andmesubjekti nimi, telefoninumber ja aadress;

9.4.3.       Maksekeskus AS-ile, kes pakub Fruit Xpressile pangalinkide teenust, maksete teostamiseks vajalikud Isikuandmed;

9.4.4.       infotehnoloogia-, reklaamiteenuste pakkujatele, kui see on vajalik Veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

9.4.5.       ametiasutustele, kui see on nõutav vastavalt kohalduvatele õigusaktidele, sealhulgas tulenevalt maksualastest ja sotsiaalkindlustusega seonduvates õigusaktidest.

    10. Isikuandmete säilitamine

10.1. Veebipoe kliendikonto sulgemisel kustutatakse isikuandmed pärast seda, kui kliendikonto sulgemisest on möödunud 3 aastat.

10.2. Kui veebipoes on ost sooritatud ilma kliendikontota, siis säilitatakse ostuajalugu kolm aastat.

10.3. Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse Isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.

10.4. Raamatupidamise jaoks vajalikud Isikuandmed säilitatakse seitse aastat.

    11. Muu

11.1. Fruit Xpress vaatab käesolevat Privaatsuspoliitika regulaarselt läbi ja vajadusel tehakse selles muudatusi. Viimane versioon Privaatsuspoliitikast on alati kättesaadav Fruit Xpress Veebilehel. Fruit Xpress teavitab Andmesubjekte Privaatsuspoliitika uuendamisest ning küsib, kas Andmesubjekt nõustub muudatustega.

11.2. Juhul, kui Andmesubjektil on küsimusi selle osas, kuidas Fruit Xpress tema Isikuandmeid töötleb, saab andmesubjekt võtta Fruit Xpressiga ühendust punktis 2 märgitud kontaktandmeid kasutades.

 

Privaatsusteavitus tööle kandideerijatele või praktikantide kandidaatidele

 1. Üldsätted

1.1.    Isikuandmete kaitse on Fruit Xpress OÜ (edaspidi ka „Fruit Xpress“ või „Vastutav töötleja“) jaoks prioriteet. Käesolevas privaatsusteavituses kirjeldatakse, kuidas ja miks Fruit Xpress Isikuandmeid kogub, töötleb ja jagab. Isikuandmed (Edaspidi „Isikuandmed“ või „Andmed“) on mis tahes teave tuvastatud või tuvastatava füüsilise isiku kohta. Võtke aega selle privaatsusteavituse lugemiseks ja võtke julgelt ühendust Fruit Xpressiga, kui tekib privaatsusteavitust puudutavaid küsimusi või ettepanekuid.

1.2.    Andmesubjektid, kelle Isikuandmeid Fruit Xpress töötleb, on Fruit Xpressi tööle kandideerijad ja praktikale kandideerija (edaspidi „Andmesubjektid“ või „Andmesubjekt“).

1.3.    Isikuandmete Vastutav töötleja on Fruit Xpress OÜ, aadress: Niidu tee 1 Loo alevik, Jõelähtme vald Harjumaa 74201, e-posti aadress: info@fruitxpress.ee. Juhul, kui Andmesubjektil on küsimusi selle kohta, kuidas Vastutav töötleja tema Isikuandmeid töötleb, saab ühendust võtta järgmiste kontaktandmete abil: andmekaitse@fruitxpress.ee.

1.4.    Isikuandmete töötlemisel järgib Vastutav töötleja kohalduvatest andmekaitsealastest õigusaktidest, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) 2016/679 (edaspidi „Üldmäärus“) tulenevaid nõudeid.

1.5.    Tagamaks, et Fruit Xpressi käsutuses on pidevalt õiged ja täpsed Isikuandmed, on Andmesubjekt kohustatud Fruit Xpressi viivitamata teavitama kõikidest oma Isikuandmete muudatustest.

1.6.    Fruit Xpress palub, et Andmesubjekt kinnitaks, et ta on käesoleva privaatsusteavitusega tutvunud ja nõustub selles kirjeldatud tingimustega.

        2. Isikuandmete liigid, töötlemise eesmärk ja õiguslik alus

2.1.    Üldjuhul kogub Fruit Xpress Isikuandmeid otse Andmesubjektidelt. 

2.2.    Fruit Xpress ei töötle Andmesubjektide Isikuandmeid automatiseeritud otsuste, sh profiilianalüüsi tegemiseks.

2.3.    Fruit Xpress töötleb Andmesubjektide Isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:

a)      Fruit Xpressi tööle kandideerijatega tutvumine

Isikuandmed, mida Vastutav töötleja kogub Andmesubjektidelt, on järgmised:

 • isiku tuvastamise andmed, nt nimi, isikukood;
 • isiku CV tööle kandideerimiseks;
 • isiku motivatsioonikiri ja/või kaaskiri;
 • kontaktandmed, nt e-posti aadress ja telefoni number;
 • haridus;
 • lõpetatud kool;
 • elukoht;
 • e-kirjavahetus seoses tööle kandideerimisega;
 • andmed seoses soovitajaga.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b.

b)       Fruit Xpressi praktikale kandideerijatega tutvumine

Isikuandmed, mida Vastutav töötleja kogub Andmesubjektidelt, on järgmised:

 • isiku tuvastamise andmed, nt nimi, isikukood;
 • isiku CV praktikale kandideerimiseks;
 • isiku motivatsioonikiri ja/või kaaskiri;
 • ülevaade läbitud õppeainetest, õppetulemustest ja/või muud õppeasutuse poolt antud ja/või nõutud dokumendid;
  • kontaktandmed, nt e-posti aadress ja telefoni number;
  • haridus;
  • lõpetatud kool;
  • elukoht;
  • e-kirjavahetuse seoses praktikale kandideerimisega;
  • andmed seoses soovitajaga.

Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b.

c)       töölepingu, käsundus- ja muude lepingute sõlmimine ja täitmine, Andmesubjektide Isikuandmete keskne haldamine, Andmesubjektide töödistsipliini jälgimine, koolituste planeerimine, palgaarvestus, motivatsiooni- ja soodustussüsteemide väljatöötamine, personalijuhtimine.  

 • Isikuandmed, mida Vastutav töötleja kogub Andmesubjektidelt, on järgmised:
 • isiku tuvastamise andmed, nt nimi, isikukood;
 • laste sünniajad;
 • elukoht;
 • kontaktandmed, nt e-posti aadress ja telefoni number;
 • Andmesubjekti kontaktisiku andmed;
 • haridus;
 • lõpetatud kool;
 • riiete suuruste numbrid;
 • jalanumber;
 • auto number;
 • pangakonto number.
 • Isikuandmete töötlemise õiguslik alus on Üldmääruse artikkel 6 lg 1 punkt b.

2.4.    Kui Andmesubjekt esitab ise soovitaja andmed Fuit Xpressile, siis peab Andmesubjekt võtma soovitajalt eelnevalt Üldmäärusega kooskõlas oleva nõusoleku. Andmesubjekt on kohustatud esitama Fruit Xpressi nõudmisel vastava nõusoleku Fruit Xpressile või Fruit Xpressi poolt nimetatud kolmandale isikule.

2.5.    Kui Andmesubjekt ei ole esitatud dokumentides soovitajatele viidanud ja kui Fruit Xpress soovib kontakteeruda Andmesubjekti eelmiste tööandjatega ja/või haridusasutuse või muu kolmanda isikuga ning vastavat kohustus ei tulene õigusaktist, siis on Fuit Xpress kohustatud küsima Andmesubjektilt Üldmäärusega kooskõlas nõusoleku, mis oleks vastava andmetöötluse aluseks.

2.6.    Peale töölepingu või praktikalepingu või lepingu (nt käsund vms) sõlmimist võib Fruit Xpress töödelda lisaks käesolevas Privaatsusteavituse punktis 2 sätestatud Isikuandmetele ja eesmärkidele ka muid Isikuandmeid ja muudel eesmärkidel kui käesolevas Privaatsusteavituses sätestatud.

2.7.    Kui tööle või praktikale kandideerijaga sõlmitakse vastav leping, siis tutvustab Fruit Xpress peale töölepingu või praktikalepingu või muu lepingu (nt käsund vms) sõlmimist Fruit Xpressi töötajatele kohalduvat privaatsusteavitust ja muid asjakohased teavitusi, juhiseid ja dokumente.

       3. Isikuandmete avaldamine

3.1.    Fruit Xpress avaldab Isikuandmeid kolmandatele osapooltele ilma Andmesubjekti eelneva nõusolekuta üksnes juhul, kui see on sätestatud käesolevates privaatsuspõhimõtetes või seaduses. Fruit Xpress ei müü, rendi ega vaheta Andmesubjekti Isikuandmeid. Juriidilise kohustuse täitmiseks, lepingu täitmiseks või lepingu sõlmimise eelsete meetmete rakendamisel taotleja soovil, samuti taotleja nõusolekul või Fruit Xpressi õigustatud huvi korral võib Fruit Xpress edastada Isikuandmeid järgmistele isikutele:

3.1.1.Fruit Xpressi töötajatele;

3.1.2.volitatud töötlejatele ehk Fruit Xpressi nõustajatele (eelkõige värbamisspetsialistid, advokaadid, konsultandid, audiitorid, raamatupidajad);

3.1.3.Fruit Xpressi teenuseosutajatele/alltöövõtjatele nagu andmebaasidele tehnilise või IT-toe pakkujad;

3.1.4.taksofirmadele, reisifirmadele, ürituste korraldajatele jms sarnastele ettevõtetele;

3.1.5.muudele koostööpartneritele;

3.1.6.järelevalveasutustele või muudele avaliku sektori asutustele.

        4. Andmesubjekti õigused

4.1.    Andmesubjektil on järgmised õigused, arvestades kohaldatavatest andmekaitsealastest õigusaktidest tulenevaid piiranguid:

4.1.1.õigus tutvuda tema kohta käivate Isikuandmetega;

4.1.2.õigus Isikuandmete parandamisele;

4.1.3.õigus Isikuandmete kustutamisele;

4.1.4.õigus Isikuandmete ülekandmisele;

4.1.5.õigus, et Andmesubjekti osas ei tehtaks otsust, mis põhineb üksnes Isikuandmete automatiseeritud töötlusel;

4.1.6.Õigus vaielda vastu Fruit Xpressi või kolmanda isiku poolsele Andmesubjekti Isikuandmete töötlemisele ja/või nõuda Isikuandmete töötlemise piiramist, kui Andmesubjektil tekib kahtlus, et tema Andmeid töödeldakse õigustamatult;

4.1.7.õigus võtta tagasi Fruit Xpressi Isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek (juhul, kui Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on Andmesubjekti nõusolek).

4.2.    Kui Andmesubjekt soovib kasutada nimetatud õigusi, palub Fruit Xpress võtta ühendust aadressil andmekaitse@fruitxpress.ee.

4.3.    Kui Andmesubjekt soovib teostada nimetatud õigusi, peab Fruit Xpress Andmesubjekti taotlusele vastama viivituseta, kuid mitte hiljem kui ühe kuu jooksul pärast taotluse saamist. Vajadusel võib seda ajavahemiku pikendada kuni 2 kuu võrra, arvestades taotluse keerukust ja hulka.

4.4.    Andmesubjektil on juhul, kui ta leiab, et Vastutav töötleja on rikkunud Isikuandmete töötlemise nõudeid, õigus esitada kaebus Andmekaitse Inspektsioonile, kelle kontaktandmed on leitavad järgmisel veebilehel: http://www.aki.ee/.

        5. Isikuandmete turvalisus

5.1.    Isikuandmete turvaline säilitamine on Fruit Xpressi kõrgeim prioriteet. Fruit Xpress püüab teha kõik võimaliku, et vältida loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Fruit Xpress kaitseb Isikuandmete konfidentsiaalsust ja puutumatust ning tagab Isikuandmetele juurdepääsu kooskõlas kehtivate õigusaktidega.

5.2.    Fruit Xpress ei töötle Isikuandmeid väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda ning ei edasta neid riikidesse, mis asuvad väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda. Fruit Xpress kasutab Begin OÜ tarkvara töötajate tööaegade registreerimiseks ning kontrollimiseks väljaspool Harjumaa kontorit ning ladu. Begin OÜ privaatsuspoliitka alusel võib Begin OÜ edastada Isikuandmeid väljaspoole Euroopa Majanduspiirkonda, rakendades seda tehes Üldmääruses ettenähtud kaitsemeetmeid.

5.3.    Fruit Xpress rakendab Andmesubjekti Isikuandmete kaitsmiseks juhusliku või õigusvastase hävitamise või juhusliku kadumise, muutmise, loata avaldamise või juurdepääsu ja igasuguse õigusvastase töötlemise eest asjakohaseid korralduslikke, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid.

        6. Isikuandmete säilitamine

6.1.    Fruit Xpress säilitab Isikuandmeid üksnes nii kaua, kuni see on vajalik Isikuandmete töötlemise eesmärkide saavutamiseks. Eelduslikult on selleks 14 kuud alates kandideerimise tulemuste avaldamisest.

6.2.    Kui Fruit Xpress Isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutatakse Isikuandmed. Fruit Xpress võib jätkata kõnesolevate Isikuandmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.

6.3.    Kui mittevalituks osutunud kandidaat annab selleks eraldi nõusoleku, võib Fruit Xpress Andmesubjekti andmeid kasutada tööpakkumiste tegemiseks tulevikus. Mittevalituks osutunud kandidaatide andmeid säilitatakse Fruit Xpressi õigustatud huvi alusel ka võimalike õigusvaidluste lahendamise eesmärgil. Mõlemal juhul säilitatakse mittevalituks osutunud kandidaadi kandideerimisdokumente 14 kuud alates äraütlevast otsusest.

        7. Privaatsusteavituse muudatused

7.1.    Vastutav töötleja võib käesolevas privaatsusteavituses muudatusi teha. Kui Vastutav töötleja seda teeb, avaldatakse ajakohastatud teavituse siinsamas koos uue versiooni kuupäevaga. Privaatsusteavituse olulistest sisulistest muudatustest võib Fruit Xpress enne nende jõustumist teavitada Andmesubjekti e-posti teel.

        8. Kontaktandmed

8.1.    Andmesubjekti tagasiside, arvamused ja ettepanekud on Fruit Xpressile olulised. Küsimuste või teadete korral palun võtta ühendust aadressil andmekaitse@fruitxpress.ee.

8.2.    Suhtlus Andmesubjekti ja Vastutava töötleja vahel on konfidentsiaalne. Fruit Xpress püüab lahendada kõik kaebused ja probleemid kiiresti ja korrektselt.

Viimati uuendatud 30.06.2023.